படித்தது / பிடித்தது - 81

டோரா புஜ்ஜியை நிறுத்தலாம்
மின்னஞ்சல் படிக்கலாம
தூங்கிவிட்டான் மகன்

- பின்னோக்கி

நன்றி: பின்னோக்கி வலைப்பூ

1 comment:

பின்னோக்கி said...

நன்றி ரசித்ததற்கு - மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்ததற்கு.