படித்தது / பிடித்தது - 81

டோரா புஜ்ஜியை நிறுத்தலாம்
மின்னஞ்சல் படிக்கலாம
தூங்கிவிட்டான் மகன்

- பின்னோக்கி

நன்றி: பின்னோக்கி வலைப்பூ

Comments

நன்றி ரசித்ததற்கு - மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்ததற்கு.

Popular posts from this blog

இரு பாடல்கள்

கன்னித்தீவு - முன்னுரை

எழுத்தாளக் குற்றவாளிகள்