படித்தது / பிடித்தது - 80


சாதி... சில குறிப்புகள்!
- ஆழியூரான்

நன்றி: நடைவண்டி

Comments

Popular posts from this blog

இறுதி இரவு [சிறுகதை]

கலைஞர்: நவீனத் தமிழகத்தின் சிற்பி

தமிழ் : சிறந்த 100 புத்தகங்கள்