படித்தது / பிடித்தது - 80


சாதி... சில குறிப்புகள்!
- ஆழியூரான்

நன்றி: நடைவண்டி