படித்தது / பிடித்தது - 11

எழுத்தை
வரைகிறது
குழந்தை.

-மதி (எ) மதன்

நன்றி: பிரக்ஞையில்லாச் சமிக்ஞைகள்..!

Comments

Popular posts from this blog

இறுதி இரவு [சிறுகதை]

கலைஞர்: நவீனத் தமிழகத்தின் சிற்பி

தமிழ் : சிறந்த 100 புத்தகங்கள்