படித்தது / பிடித்தது - 11

எழுத்தை
வரைகிறது
குழந்தை.

-மதி (எ) மதன்

நன்றி: பிரக்ஞையில்லாச் சமிக்ஞைகள்..!

Comments

Popular posts from this blog

இரு பாடல்கள்

கன்னித்தீவு - முன்னுரை

எழுத்தாளக் குற்றவாளிகள்