சுயமைதூனம்

குளிர்நீராடிய குழ‌ற்சூட்டினை நிரடியபடி
ஆள‌ரவமற்ற ஞாயிறு மதியத்தினொரு
நடுப்பகல் புணர்ச்சிக்குத் தயாராகிறேன் -
பகிரவியலா சுக்கிலத்துளி கழிந்தெறிய‌‌.

Comments

Popular posts from this blog

சக எழுத்தாளர்களுக்கு ஒரு திறந்த மடல்

Pen to Publish - 2019: சில‌ முக்கியச் செய்திகள்

புத்தம் புதுமைப் பெண்