படித்தது / பிடித்தது - 74

"காலம் பல நேரங்களில் சிலர் மூலமாக பரீட்சை வைத்து விட்டு பின் பாடத்தை நடத்துகிறது."

- அம்பி ('புடவை' என்ற இடுகையில்).

நன்றி: அம்மாஞ்சி

No comments: