படித்தது / பிடித்தது - 66


நான் எப்போது அடிமையாயிருந்தேன்!

(புஸ்பராணியுடன் ஒரு நேர்காணல் - சந்திப்பு: ஷோபாசக்தி)

நன்றி: ஷோபாசக்தி

No comments: