படித்தது / பிடித்தது - 64

My Reactions to Reactions
(September 09, 2009)

Que: What caused you not to believe in God?
Ans: Intelligence.

- Ram Gopal Varma, Film Maker

Courtesy: RGV's Blog

Comments

Popular posts from this blog

இரு பாடல்கள்

கன்னித்தீவு - முன்னுரை

எழுத்தாளக் குற்றவாளிகள்