படித்தது / பிடித்தது - 62

வாழ்க்கை!

கருப்பு
வெள்ளை
பச்சை
காவி
சாம்பல்.

- நிலாரசிகன்

நன்றி: நிலாரசிகன் கவிதைகள்..

No comments: