படித்தது / பிடித்தது - 56

கவிதை

எழுதாமல்
இருந்தாலும்
கவிதை
கவிதைதான்.

- இளைய பல்லவன்

நன்றி: காஞ்சித் தலைவன்

Comments

Popular posts from this blog

இரு பாடல்கள்

கன்னித்தீவு - முன்னுரை

எழுத்தாளக் குற்றவாளிகள்