படித்தது / பிடித்தது - 56

கவிதை

எழுதாமல்
இருந்தாலும்
கவிதை
கவிதைதான்.

- இளைய பல்லவன்

நன்றி: காஞ்சித் தலைவன்

No comments: