படித்தது / பிடித்தது - 54

ஆண்டவன் சிரிப்பு

ஓரினசேர்க்கை தவறென்று
தீர்ப்பெழுதினார் மதகுரு
பின்பொறியால் சிரித்தான்
படைத்தவன்

- செல்வன்

நன்றி: உலகின் புதிய கடவுள்

No comments: