Toniaவும் 4.7 மில்லியன் டாலரும்

கொஞ்ச காலம் முன்பு SocialSparkல் Antonia Diegah என்கிற பெண் என் மின்‍ அஞ்சலைக் கேட்க, தந்திருந்தேன். அவருடனான கடிதப் போக்குவரத்து -

############

Hello

My name is Atonia i saw you today at www.socialspark.com and became intrested in you,i will also like to know you the more,and i want you to send a mail to my email address so i can give you my picture also introduce myself properly to you know whom l am.Here is my email address(toniadiegah@hotmail.com)I believe we can move from here.contact me back direct on this my private e-mail.I will be expecting your response take care of yourself

have a nice day,

Tonia

############

Hi Tonia,

I am 24, Male, Married, Bangalore.
Blogging @ www.writercsk.com
Love to read books and watch movies.

-CSK

############


Hello Dear,

How is your day? i hope it is great.

I am very happy in your reply to my email. Meanwhile like i told you, my name is Miss Antonia Diegah, I'm 24 years old of age, from Rwanda in Eastern Africa. I am 5.10ft/178cm tall, fair in complexion, never married before, but presently i am residing in the refugee camp here in Dakar Senegal (in Western Africa) as a result of the civil war that was fought in my country Rwanda. I am the daughter of late Dr. Murigaih Diegah. My father late Dr. M. Diegah was the managing director CEO of Muridig & Associates (Ltd), and he was also the personal adviser to the former head of states in Rwanda before the rebels attacked our house one early morning and killed him alongside with my mother and my only beloved younger sister all in cold blood. It is only me that is alive now for the fact that i was in school during the incident, after which i had to ran for my dear life and with the help of the red cross society i managed to make my way to this country Senegal where i am living now in the refugee camp as a refugee, and this computer i use in communicating with you is belonging to the Reverend Father that takes care of the church planted here in the camp by the United Nations.

Please I will like you to tell me more about yourself as a person, what you are doing presently, your likes and dislikes, and just every other things you wish to tell me about yourself, i will be very glad to hear and know you better. I will equally tell you more about myself in my next mail. below are my photos, i just hoped you will like them even though i am not all that photogenic.

Take care of yourself and God bless you
Hoping to hear from you soonest

Sincerely yours
Tonia

############

Hi Tonia,

Hard to hear ur story.
Felt Sorry for you.

By the way, I am an atheist.

-CSK

############


Hello My Dear,

How is your day? I believe is fine.

Mine here is very hot and like you know i am living in the refugee camp here in Dakar Senegal. In this camp we are only allowed to go out briefly on Mondays and Fridays of the weeks, It's just like one staying in the prison but i hope by God's grace i will come out from here soon. I don't have any relatives now whom i can go to as all my relatives ran away in the middle of the war.

The only person i have now is Reverend. Father Mathew Jude and like i told you, he is the Rev. Minister in charge of the Church owned by the United Nations here in the camp. He has been very nice to me since i came here, but i am not living with him rather i live in the females quarters because the camp has two quarters one for men the other for women.

The Rev. Father's tel. number is (00221- 765260355). You can as well reach me through his office phone, if you call please tell him that you want to speak with me so that he will send for me at the quarters, i am as well using the computer in the Reverend office to communicate with you.

As a refugee here i don't have any right or privileged to any thing be it money or whatever because it is against the law of this country. I want to go back to my studies because i only attended my first year in the university as a medical student before the tragic incident that lead to the death of my parents took place.

Please listen to this, i have my late father's certificate of account and the death certificate here with me which i will send to you later. When he was alive he deposited some amount of money in one of the leading banks in Europe which he used my name as the next of kin to the account, the amount in question is $4.7M. (Four Million Seven Hundred Thousand Dollars). So i will like you to help me transfer this money to your account and from it you can send some money for me to get my travelling documents and air ticket to come over to meet with you.

I kept this secret to people in the camp here, the only person that knows about it is the Reverend Father because he is like a father to me.

So in the light of above, i will like you to keep it to yourself and don't tell it to anyone for i am afraid of loosing my life and the money either if people gets to know about it. Remember i am giving you all this information due-to the trust i deposed on you, I like honest and understanding kind of person, a person of vision and hardworking. My favourite language is English. Meanwhile i will like you to call me like i said, at least for us to hear each other voices and as i still have a lot to tell you.

Have a nice day and think about me.
Awaiting to hear from you soonest,

Yours Forever in mind,
Tonia

############

Hi Tonia,

Do you think that transferring money across nations is as simple as that?
This will be prosecuted under anti-money laundering laws internationally.

How is your day? Hope you are fine and happy..

-CSK

############


Hello My Dearest

How is your day? I believe it is great.

I read your mail and i realised very well that you are the man i have always wished for. I want someone who would treat me with love and understanding as i have gone through a lot of trauma. I appreciate your effort towards me, your concern to assist me transfer and secure my money in your position pending my arrival to meet with you to start a new life for you already known my situation. As i told you in my previous mail, i am presently living in the refugee camp here in Dakar Senegal as a result of the death of my beloved parents. Things are very difficult with me here and all my hopes is on you and for you to assist me transfer the $4.7 million dollars deposited by my late father at STANDARD LIFE BANK OF SCOTLAND to your position, of which after that you can send some money for me to prepare my travelling documents to come over and meet with you. I have informed the bank about my plans to claim this money and the only thing they asked of me is to look for a foreign partner who will stand on my behalf due to my refugee status. In this regards i will like you to contact the bank immediately with this information, telling them that you are my foreign partner and that you want to know the possibilities of assisting me transfer my $4.7 million dollars deposited by my late father Dr. Murigaih Diegah, of which i am the next of kin to the account. Meanwhile i have already introduced you to the bank as my partner and informed them that you will contact them in this regard.

The contact information of the bank is as follows below,
STANDARD LIFE BANK SCOTLAND
STANDARD LIFE HOUSE
30 LOTHIAN ROAD
EDINBURGH EH1 2DH.
Email: standardlife@inMail24.com

Contact the transfer department of the bank, call the attention of the transfer officer in charge Mr. Donald Holmes
Email address: standardlifefundtransferinfo@yahoo.co.uk
Telephone numbers: +44-7031948441, +44-7031925220

Below is the account information of the money.
ACCOUNT NAME:: Dr. Murigaih Diegah.
COUNTRY:: Rwanda
AMOUNT:: $4.7 Million Dollars
ACCOUNT NUMBER:: LD4348300278978KSQAH
NEXT OF KIN:: Miss Antonia Diegah.

When you contact them tell them that you are my foreign partner and that you want to assist me transfer my money to your account due to my refugee status here in Dakar Senegal.

God bless you as i wait for your mail,
Have a blessed day

Yours
Tonia

############

Tonia,

Sorry.

-CSK

############

அதற்குப் பிறகு Toniaவிட‌மிருந்து எந்த கடிதமுமில்லை.

############

பின்குறிப்பு:

இது போன்ற $Million Winner மின்-அஞ்சல்கள் தினம் ஐந்து வீதம் ந‌ம் எல்லோருக்குமே வரும் என்றாலும், அது பழகி விட்டது என்றாலும், அது அத்தனையும் பொய் என்றாலும், இந்தக் கடிதப்போக்குவரத்தின் ஆரம்பம் வித்தியாசமாக இருந்ததால் இதைப் பதிவாகப் பிரசுரித்திருக்கிறேன். புகைப்ப்படங்களும் அவர் அனுப்பியது தான் - அவையும் உண்மையில்லை என்று நான் திடமாக நம்புவதால் அதையும் வெளியிட்டிருக்கிறேன்.

Comments

Anonymous said…
hope and wish dat u and ur family members b fine. y no updates nowadays. expecting more 4m u. sorry if it pressures u.by
ur fan

Popular posts from this blog

இறுதி இரவு [சிறுகதை]

கலைஞர்: நவீனத் தமிழகத்தின் சிற்பி

தமிழ் : சிறந்த 100 புத்தகங்கள்