கடிதம்: mr.gnani e mail id

Dear sir,

Please forward me mr.gnani e-mail id i cant find theire e mail id in online r i request to you

thanks regards

vijayrakshikt

############

Hi Vijay,

You can get it from his official home-site (But you need to register before getting it's contents. Sorry Yaar! A bit painful indeed). You can get more info from his orkut profile.

I am replying you in public as this may be useful for others too.

-CSK

############

Its me sir,

I from mumbai mr.gnani doned good job for us about 49`o and i fallowed perfectly 30/04/2009 voting poll in mumbai i was send election commission /chief judge of supreme court i am ready in future for our nation so plz trust me i cant missuse theire e-mail id supose if you give e-mail id i was sited in mumbai i cant possible contact and discussion via telephone what i do any cost i need contact with them

Thanking you

vijayrakshikt

############

gnani@gnani.net / gnanisankaran@hotmail.com

Comments

Popular posts from this blog

இறுதி இரவு [சிறுகதை]

கலைஞர்: நவீனத் தமிழகத்தின் சிற்பி

தமிழ் : சிறந்த 100 புத்தகங்கள்