படித்தது / பிடித்தது - 42

சூத்தை பிளந்து

இந்தியாவின்
இறையாண்மையும்

இலங்கையின்
இறையாண்மையும்

காப்பாற்றப்பட்டது

ஈழக்குழந்தையின்
சூத்தை பிளந்து

- குழலி / Kuzhali


நன்றி: குழலி பக்கங்கள்

No comments: