பழையன புகுதலும் - 9

நீயும் நானும்
இலக்கணம் மீறிய‌
இரட்டைக்கிளவி.

குறிப்பு: 2003ல் ஏதோ ஒரு சந்தோஷ தினத்தில் எழுதியது