படித்தது / பிடித்தது - 32

கடவுள்
இல்லையென்பவர்கள்
காதலிக்காதவர்கள்,
தேவதை
இல்லையென்பவர்கள்
உன்னைக் காதலிக்காதவர்கள்.

- சேவியர்

நன்றி: கவிதைச் சாலை

Comments

Popular posts from this blog

இறுதி இரவு [சிறுகதை]

கலைஞர்: நவீனத் தமிழகத்தின் சிற்பி

தமிழ் : சிறந்த 100 புத்தகங்கள்