படித்தது / பிடித்தது - 32

கடவுள்
இல்லையென்பவர்கள்
காதலிக்காதவர்கள்,
தேவதை
இல்லையென்பவர்கள்
உன்னைக் காதலிக்காதவர்கள்.

- சேவியர்

நன்றி: கவிதைச் சாலை

Comments

Popular posts from this blog

இரு பாடல்கள்

கன்னித்தீவு - முன்னுரை

எழுத்தாளக் குற்றவாளிகள்