படித்தது / பிடித்தது - 30

....

சுகித்து நீ உறங்குகிறாய்
என் விழிகளுக்குள் தூசியாக ...

- ந. லக்ஷ்மி சாகம்பரி

நன்றி: நிலாக்காலம் - தேய்தலும் வளர்தலும்

No comments: