படித்தது / பிடித்தது - 29

பள்ளிக் கூண்டு

பால்மணம் வீசும் மேனியில்
பறவைக் கூண்டு வாசம் மெலிதாக
பள்ளி சென்று வந்த முதல் நாளில்.

- கார்த்திகா ரஞ்சன்

நன்றி: நேயமுகில்

No comments: