படித்தது / பிடித்தது - 9

படையல்

படையல் புசிக்கும் தெய்வம் போல்
என் கவிதைகளை வாசிக்கிறாள் அவள்.

- Manki (எ) முத்து கண்ணன்

நன்றி: குசேலனின் வலைப்பதிவு