பழையன புகுதலும் - 4

கோடிப்பூக்களுக்கு
ஒற்றைக்காம்பு
அவள் மார்பு.

குறிப்பு: 2002ம் ஆண்டு காதலர் தினத்தன்று எழுதியது

No comments: