படித்தது / பிடித்தது - 27

வேண்டியது வேண்டி
வேண்டியது கிட்டியபின்
வேண்டியது வேண்டா
மனது

- கனிமொழி

நன்றி: மரத்தடி இணையதளம்

No comments: