படித்தது / பிடித்தது - 24

தமிழ்

எனக்கும் தமிழ்தான் மூச்சு
ஆனால்
பிறர்மேல் அதைவிட மாட்டேன்

- ஞானக்கூத்தன்

நன்றி: ஞானக்கூத்தன் கவிதைகள் இணையதளம்

No comments: