ஒன்பதாவது அதிசயம்

உலராத மலத்தை மிதித்து இருக்கிறீர்களா?
P.வாசுவின் குசேலன் திரைப்படம் பாருங்கள்.

Comments

Thilak said…
The director did justice to his name. Peeee vasu
Anonymous said…
Will you comment a Kamalhassan movie in the same way?

or

Atleast will you be able to digest reading similar comments about a Kamal movie?

K.Saravana Karthikeyan
@KSK
2 Things:
-Kamalhaasan wont take part in such a worst movie.
-If he did, I am the first one to criticize that.
Anonymous said…
So you are saying that, there isn't anything bad about Dasavatharam and thats why you never mentioned it.

If so, then SHALL I?

K.Saravana Karthikeyan
I have highlighted the negatives of DHASAAVATHAARAM too in my review.
I advise you to relook it.
Also I don't understand what is your problem?
There is nothing to compare between DHASAAVATHAARAM and KUSELAN.
I am seeing both as independant entities and made a review.
The review is NOT written by a Kamalhaasan fan or a Rajinikanth hater - but by a layman filmwatcher.
That's it.

Popular posts from this blog

இறுதி இரவு [சிறுகதை]

கலைஞர்: நவீனத் தமிழகத்தின் சிற்பி

தமிழ் : சிறந்த 100 புத்தகங்கள்