படித்தது / பிடித்தது - 64

My Reactions to Reactions
(September 09, 2009)

Que: What caused you not to believe in God?
Ans: Intelligence.

- Ram Gopal Varma, Film Maker

Courtesy: RGV's Blog

Comments

Popular posts from this blog

இறுதி இரவு [சிறுகதை]

கலைஞர்: நவீனத் தமிழகத்தின் சிற்பி

தமிழ் : சிறந்த 100 புத்தகங்கள்