படித்தது / பிடித்தது - 56

கவிதை

எழுதாமல்
இருந்தாலும்
கவிதை
கவிதைதான்.

- இளைய பல்லவன்

நன்றி: காஞ்சித் தலைவன்

Comments

Popular posts from this blog

இறுதி இரவு [சிறுகதை]

கலைஞர்: நவீனத் தமிழகத்தின் சிற்பி

தமிழ் : சிறந்த 100 புத்தகங்கள்